طرح های ویژه فروش

بسته اینترنت پرسرعت غیر حجمی مهرگان
 • سرعت : 4 مگابيت
 • مدت : 6 ماه
 • حجم ترافیک : 400 گیگ
 • 400 گیگ داخلی  یا 200 گیگ بین الملل

 • 120هزار تومان 240 هزار تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

   بعد از عبور از سطح ترافیک مصرف منصفانه سرویس مشترک قطع نخواهد و با سرعت 128kb میتواند تا پایان دوره استفاده نماید.

  سطح ترافیک مصرف منصفانه بین الملل برای کل دوره 200 گیگ و داخلی 400 گیگ می باشد.

بسته اینترنت پرسرعت غیر حجمی مهرتاش
 • سرعت : 8 مگابیت
 • مدت : 6 ماه
 • حجم ترافیک : 600 گیگ
 • 600 گیگ داخلی یا 300 گیگ بین الملل

 • 150 هزار تومان 300 هزار تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

   بعد از عبور از سطح ترافیک مصرف منصفانه سرویس مشترک قطع نخواهد و با سرعت 128kb میتواند تا پایان دوره استفاده نماید.

  سطح ترافیک مصرف منصفانه بین الملل برای کل دوره 300 گیگ و داخلی 600 گیگ می باشد.

بسته اینترنت پرسرعت غیر حجمی آذرخش
 • سرعت : 16مگابیت
 • مدت : 3 ماه
 • حجم ترافیک : 600 گیگ
 • 600 گیگ داخلی 300 گیگ بین الملل

 • 120 هزار تومان 240 هزار تومان
 • اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

   بعد از عبور از سطح ترافیک مصرف منصفانه سرویس مشترک قطع نخواهد و با سرعت 128kb میتواند تا پایان دوره استفاده نماید.

  سطح ترافیک مصرف منصفانه بین الملل برای کل دوره 200 گیگ و داخلی 400 گیگ می باشد.

بسته ترکیبی ADSL و TD-Lte